Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?
Tüm Anketler


Hafriyat kamyonlarına dikkat !

El­ma­lı-Fi­ni­ke, El­ma­lı- Kor­ku­te­li bö­lün­müş yol ça­lış­ma­la­rı hızla devam eder­ken, yol yapım ça­lış­ma­la­rı iha­le­si­ni ka­za­nan Maki adlı firma şan­ti­ye­ler­den bi­ri­ni Elma­lı-Kor­ku­te­li yolu üze­rin­de Öküz­gö­zü de­ni­len bir mev­ki­ye kurdu.

04 Aralik 2017 10:17
Yorum Sayısı :0  

El­ma­lı-Fi­ni­ke, El­ma­lı- Kor­ku­te­li bö­lün­müş yol ça­lış­ma­la­rı hızla devam eder­ken, yol yapım ça­lış­ma­la­rı iha­le­si­ni ka­za­nan Maki adlı firma şan­ti­ye­ler­den bi­ri­ni El­ma­lı-Kor­ku­te­li yolu üze­rin­de Öküz­gö­zü de­ni­len bir mev­ki­ye kurdu. Bu­ra­da bu­lu­nan eski bir taşo­ca­ğı­nı tekrar fa­ali­ye­te ge­çi­ren şir­ket, yol in­şa­atın­da kullanıla­cak mal­ze­me­le­rin bir kıs­mı­nı bu­ra­da üret­me­ye baş­la­dı. 

Çalış­ma­la­rın sür­dü­ğü nok­ta­la­ra bu­ra­dan mal­ze­me sev­ki­ya­tı ya­pı­lır­ken, gerek El­ma­lı-Fini­ke ka­ra­yo­lu üze­rin­de, ge­rek­se El­ma­lı-Kor­ku­te­li yolu üze­rin­de kam­yon sa­yı­sı da arttı. Haf­ri­yat kam­yonla­rı­nın gü­zer­ga­hı üze­rin­de ma­hal­le­le­rin ol­du­ğu­nu kay­de­den bazı vatandaşlar, kam­yon sü­rü­cü­le­ri­nin mut­la­ka başta hız olmak üzere tra­fik ku­ral­la­rı­na uymaları­nı iste­ye­rek, il­gi­li ma­kam­la­rın­da dik­ka­ti­ni çek­ti­ler. Sözkonusu karayollarında kamyon sürücülerinin özellikle hız konusunda denetlenmesini isteniyor. 

YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...