Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?
Tüm Anketler


Bayralar Durmuş Yener Ortaokulu Öğrencilerinden tiyatro ve keman gösterisi

Elmalı Bayralar Dur­muş Yener Or­ta­oku­lu öğrencilerinin Elmalı Yusuf Önertoy Mesleki ve Teknik Lisesi’nde sergiledikleri tiyatro ve keman gösterisi büyük ilgi gördü.

05 Aralik 2017 21:18
Yorum Sayısı :1  

Elmalı Bayralar Dur­muş Yener Or­ta­oku­lu öğrencilerinin Elmalu Yusuf Önertoy Mesleki ve Teknik Lisesi’nde sergiledikleri tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü. 
Bir köy okulu olan Elmalı Bayralar Dur­muş Yener Or­ta­oku­lu Müdü­rü Dur­muş  Ala­dağ, ha­ya­tın sa­de­ce Ma­te­ma­tik, fizik, kimya, türk­çe gibi ders­ler­den oluşma­dı­ğı­nı or­ta­ya koy­mak amacıy­la Ma­te­ma­tik öğretme­ni ta­ra­fın­dan or­ta­ya ko­nu­lan tiyatro gös­te­ri­sin­de yeni müjdeler verdi. Okul Mü­dü­rü Ala­dağ, Keman ça­lış­ma­sınıda başlattıkla­rı­nı söy­le­di. Müzik Öğretmeni Mer­yem Taş ta­ra­fın­dan çocuk­la­ra keman öğretilme­ye başladığı­nı ifade ede­rek; "Bu ya­pı­lan ça­lış­ma köyü­müzde öğren­ci­le­re ser­gi­len­miş­ti. Bir de il­çe­ye ge­le­lim ve orada sergileye­lim is­te­dik. Hayat se­de­ce aka­de­mik ders­ler­den iba­ret değil. çocukla­rı­mı­zın sos­yal ve kül­tü­rel yön­le­ri­ni de geliştirmemiz lazım" diye ko­nuş­tu.

YORUMLAR
Bu Habere Toplam 1 adet Yorum eklenmi?tir.
Yazan :Mustafa can

Yorumu...
Bir Bayralar,lı olarak gurur duyuyorum emeği geçen Okul müdürümüze öğretmenlerimize ve çocuklarımıza çok teşekkür ederim.
06 Aralik 2017 14:58