Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?
Tüm Anketler


Dilek Boğatimur: ÇKS kayıtları 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı

El­ma­lı İlçe Tarım Mü­dü­rü Dilek Bo­ğa­ti­mur, 2017 Yılı Çift­çi Kayıt Sis­temi Baş­vu­ru­la­rı­nın 31 Ara­lık 2017 ta­ri­hi­ne kadar uza­tıl­dı­ğı­nı kay­det­ti.

20 Aralik 2017 00:10
Yorum Sayısı :0  

El­ma­lı İlçe Tarım Mü­dü­rü Dilek Bo­ğa­ti­mur, 2017 Yılı Çift­çi Kayıt Sis­temi Baş­vu­ru­la­rı­nın 31 Ara­lık 2017 ta­ri­hi­ne kadar uza­tıl­dı­ğı­nı kay­det­ti. Baş­vur­ma­yı unu­tan­lar veya ye­ti­şe­me­yen­ler için bu uzat­ma­nın ya­pıl­dı­ğı­nı kay­de­den Bo­ğa­ti­mur, ÇKS ka­yıt­la­rı ko­nu­sun­da El­ma­lı­lı çift­çi­le­rin gereken has­sa­si­ye­ti gös­ter­me­le­ri­ni ve son günü bek­le­me­den ka­yıt­la­rı­nı yap­tır­ma­la­rı­nı is­te­di. Çift­çi­le­rin 30 Ha­zi­ran ta­rihi­ne kadar ÇKS ka­yıt­larını yap­tır­mak zo­run­da ol­duk­la­rı­nı, ancak çeşit­li ne­den­le­re yap­tı­ra­ma­yan­la­rın mağ­dur ol­ma­ma­la­rı için Gıda, Tarım ve Hay­van­cı­lık Bakan­lı­ğı­nın, Resmi Ga­ze­te'de ya­yım­la­nan il­gi­li yö­net­me­li­ği­ne göre sü­re­nin 31 Ara­lık'a kadar uza­tıl­dı­ğı­nı kay­de­den El­ma­lı İlçe Tarım Mü­dü­rü Bo­ğa­ti­mur, “ÇKS, Gıda, Tarım ve Hay­van­cı­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan ve çift­çi­le­rin kayıt al­tı­na alın­dı­ğı ta­rım­sal veri ta­ba­nı. Bu sistem, ta­rım­sal des­tek­le­me araçlarının etkin ve rasyonel bir şekilde planlanması ve uygulanmasında kullanılıyor. Bakanlıkça, ÇKS verileri gözetilerek çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yapılıyor” dedi.

YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...